Clean karta charakterystyki

Pobierz

Rozporządzenie Komisji (WE) numer 2015/830 z 28 maja 2015 roku.. Cleanpool Naturalny Regulator Wody PH .. Rozporządzenie Komisji (WE) numer .. Lyreco Whiteboard Cleaning Fluid 1-Metoksypropan-2-ol ≥10 - <20% Numer CAS: 107-98-2 Numer WE: 203-539-1 Numer rejestracji REACH: 01--XXXX KlasyfikacjaAdres: Erdbergstrasse 29.. Wyszukiwanie Skontaktuj się z nami, aby poprosić o kartę charakterystykiNazwa handlowa Cleaning Solution (płyn do czyszczenia) Numer produktu / / Numer rejestracji (REACH) nie istotne (mieszanina) .. EUH210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie.. Kontrola narażeniaClean N Safe KARTA CHARAKTERYSTYKI Nazwa produktu Clean N Safe: 1.1 Identyfikator produktu 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za tą kartę charakterystyki: Opis produktu :Środki czyszczące 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz .Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) Metal Clean F (aerosol) Numer wersji: 3.8 Zastępuje wersję: (2) Data wydania 28.03.2022 Aktualizacja: 28.03.2022.. Rozporządzenie Komisji (WE) numer 2015/830 z 28 maja 2015 roku.. Identyfikator produktu Nazwa produktu Electronic Cleaning SolventKarta charakterystyki (Wszystkie odniesienia do regulacji i dyrektyw UE zostały podane w postaci numeru) Data zmiany 2022-04-19 ..

SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH 3.2. charakterystyki.

2018 poz. 1286 Nazwa substancji (składniki) Typ Wartość Uwaga NDSCh 1200 mg/m³ NDS 27 mg/m³ NDSCh 54 mg/m³ 8.2.. Identyfikator produktu Nazwa produktu Lyreco Wet & Dry Cleaning WipesKARTA CHARAKTERYSTYKI Data wydania 17-sie-2016 Data aktualizacji 13-kwi-2017 Wersja Nr 2 Sekcja 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.. Inne źródła informacji: IUCLID Data Bank (European Commision - European Chemicals Bureau);KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKC JA 1 : Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa.. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1.. Pod powyszym adresem mona skontaktowa si z osob odpowiedzialn za kart.. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1.. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzaneKARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego w obowiązującym brzmieniu Glass Clean Polska Dz.U.. Wskazówki dotyczące wyszukiwania w witrynie: Rozpocznij tutaj i wpisz IDH produktu, którego szukasz.. Stosowanie kremów ochronnych pomaga chronić odkryte obszary skóry, lecz nie należy ich stosować już po wystawieniu skóry na działanie substancji.KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/830 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) Strona 4 z 13 Edycja 10 Data wydania 03.07.2003 Data aktualizacji 06.07.2018 4.3. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (DZ.U..

Jeśli nie możesz znaleźć karty charakterystyki, której szukasz, skontaktuj się z nami.

Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok, Polska Telefon/Fax: +48 85 675 14 89 / +48 85 678 54 11 Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za kartę .Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) Interflon Foam Clean (aerosol) Numer wersji: 4.6 Zastępuje wersję: (3) 25.02.2021 25.02.2021: Polska: pl Strona: 1 / 17 - Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia H223 Łatwopalny aerozol.Karta charakterystyki jest zgodna z 6 -+ Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. 6 -+ (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania " 9 i stosowanych * $ 9 w zakresie chemikaliów (REACH).. Strona 1 z 13 SEKCJI 1.. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu1.3.. 2.3 Inne zagrożenia Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB Mieszanina nie zawiera żadnych substancji ocenianych jako PBT lub vPvB.CHLOR-CLEAN 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane ..

Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Dostawca Nazwa lub nazwa handlowa Swish Polska sp.

1.1 Identyfikator produktu .. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja # " 1.1.Bona Clean R60 Informacje w języku angielskim!. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanymKARTA CHARAKTERYSTYKI Data wydania 02-wrz-2016Data aktualizacji 13-kwi-2017Wersja Nr 2 Sekcja 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.. Polska: pl Strona: 1 / 19.. Karta charakterystyki Nazwa handlowa: Clean Numer artykułu: PL-0012-10 Data aktualizacji 23.01.2019 Wersja PL: 1 Opracowane: 23.01.2019 Strona 1 / 9 1 Karta zgodna z wymogami Ustaw ą z dnia 25 lutego 2011r.. KARTA CHARAKTERYSTYKI Nazwa produktu Bona Clean R60 Ograniczenia dotyczące informacji:: 1.1 Identyfikator produktu 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za tą kartę charakterystyki: Opis produktu :Środek czyszczący.KARTA CHARAKTERYSTYKI Karta charakterystyki została przygotowana zgodnie z wymogami następujących regulacji: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 i rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 .. EGHS -PL-360446 - Cleaning SolutionPro Strona 1 / 11 _____ Data aktualizacji 02-maj-2022 SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 3.1 Substancje .Charakterystyka oraz efektywność rękawicy może zostać zredukowana z powodu fizycznego/chemicznego uszkodzenia lub niedostatecznej konserwacji..

Identyfikator produktu Nazwa produktu ReciClean Kod(y) produktu 109004 Numer karty charakterystyki1344192_E Nazwa chemiczna 1.2.

Adres Pańska 73, Warszawa, 00-834 Polska NIP PL5272347708 Telefon (22)2559620 E-mail Adres www strony Adres e-mail kompetentnej osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki Nazwa Swish Polska sp .KARTA CHARAKTERYSTYKI Lyreco Wet & Dry Cleaning Wipes Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006, Załącznik II, zmienionym.. W Polsce w sprawie karty charakterystyki naley kontaktowa si z: Nazwa Firmy: Henkel Polska Spóka z o.o. Oddzia w Raciborzu.KARTA CHARAKTERYSTYKI Electronic Cleaning Solvent Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006, Załącznik II, zmienionym.. .KARTA CHARAKTERYSTYKI .. Identyfikator produktu Nazwa produktu UltraMet 2 Cleaning Solution Kod(y) produktu75-6000-032 Numer karty charakterystyki1347102_E Nazwa chemiczna 1.2.KARTA CHARAKTERYSTYKI Lyreco Whiteboard Cleaning Fluid Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006, Załącznik II, zmienionym..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt