Wykres temperatury wrzenia wody od ciśnienia

Pobierz

Tematy do przygotowania : proces wrzenia, warunki wrzenia cieczy, ciepło parowania, przemiany fazowe, równanie Clausiusa-Clapeyrona, wykres fazowy, II zasada termodynamiki, cykl Carnota, sprawność silników.Wyznaczanie ciepła parowania wody na podstawie zależności temperatury wrzenia od ciśnienia Ciśnienie atmosferyczne wynosiło 757mm słupa rtęci Ciśnienie w układzie Wykres temperatura wrzenia T [°K] - ciśnienie p [hPa].. Pytani o temperaturę wrzenia wody odpowiadamy: 100 C, ale milcząco zakładamy, że ciśnienie zewnętrzne nad wodą wynosi 1 atm.. Uwaga!Sporządź wykres zależności temperatury wrzenia od ciśnienia, np. w arkuszu kalkulacyjnym.. Porównaj otrzymany wykres z wykresem swoich wyników pomiaru.Zależność pomiędzy temperaturą wrzenia a ciśnieniem wyznacza się doświadczalnie.. Zależność pomiędzy temperaturą wrzenia, a ciśnieniem jest następująca:Wyobraźmy sobie pręt, który w pewnej temperaturze t o ma długość l o, a w temperaturze t ma długość l, jak na poniższym rysunku: Doświadczenie uczy, że gdy różnica temperatur jest nie większa niż kilkadziesiąt stopni, przyrost długości l= l- l o jest proporcjonalny do przyrostu temperatur t= t- t oa) ciśnienie w najwyższych punktach instalacji nie może być niższe od ciśnienia wrzenia wody w danej temperaturze pracy.. 5.Wykres przedstawia zależność temperatury wrzenia wody od ciśnienia odczytaj: a)w jakiej temperaturze wrze woda gdy ciśnienie jest równe sredniemu ciśnieniu atmosferycznymu b)jaka jest temperatura wrzenia wody gdy ciśnienie jest równe 2000 hPaWodę w takim stanie nazywamy cieczą chłodną, gdyŜ jej temperatura jest niŜsza od temperatury wrzenia pod tym ciśnieniem, lub cieczą spręŜoną, gdyŜ jej ciśnienie jest wyŜsze od ciśnienia, przy którym temperatura 20°C byłaby temperaturą wrzenia..

Temperatura wrzenia zależy od ciśnienia.

Nie ma ona charakteru zależności wprost proporcjonalnej.. Na wykresie zaznaczyć niepewności pomiarowe i przedyskutować otrzymane wyniki.. Uzupełnienie do zadania C2.3Parametry pary nasyconej i wody w stanie wrzenia podane są w tablicach 9 i 10 w zależności od ciśnienia nasycenia (p g) lub temperatury nasycenia (t s).. Linie ciągłe na tym wykresie oznaczają odpowiednio warunki, w których następuje : 0-A - sublimacja lub resublimacja, A-C - wrzenie lub skraplanie, A-D - topnienie lub krzepnięcie.. Wyznaczam molowe ciepło parowania z zależności Wyznaczam ciepło parowania z zależności masa molowa wodoru masa molowa tlenuMatura Maj 2016, Poziom Rozszerzony (Arkusze CKE), Formuła od 2005 - Zadanie 4.. 11 - zadania, ściągi i testy - Zapytaj.onet.pl.W myśl powyższej dyskusji, tabela ta jest również zestawieniem temperatur wrzenia wody przy zadanym ciśnieniu zewnętrznym.. Zatem tor jest praktycznie równoważny ciśnieniu 1 mmHg (dokładnie 1 mmHg = 1.000000142 Tr).. Linie ciągłe wyznaczają warunki, w których ustala się równowaga między dwiema fazami.Wykres zależnośći ciśnienia powietrza od wysokości oraz zależność temperatury wrzenia wody od ciśnienia.. Na podstawie danych przedstawionych na wykresach można stwierdzić, że .Dla otrzymania wyraźnego obrazu zmian temperatury wrzenia w zależności od ciśnienia powinno się przeprowadzić 15-20 pomiarów..

Przykładowo temperatura wrzenia wody to 100 °C.

Wykres .. WSTĘP.. Na wykresach przedstawiono zależność ciśnienia (p) powietrza od wysokości (h) n.p.m. oraz zależność temperatury (T) wrzenia wody od ciśnienia (p).. Cel zadania : wyznaczyć zależności temperatury wrzenia od ciśnienia oraz ciepło parowania wody.. Przedstawia obszary o danym ciśnieniu i temperaturze w których woda może .Temperatura wrzenia jest charakterystyczna dla danej substancji.. Temperatura [°C] Ciśnienie nasyconej pary wodnej [hPa] 40 73,7 50 123,4 60 199,2 70 311,7 80 473,6 90 701, (Ciśnienie normalne) 110 1430Jak wykazałem powyżej, temperatura wrzenia cieczy zależy od panującego na zewnątrz cieczy ciśnienia.. Spróbujemy więc to ciśnienie obniżyć w zestawie, którego zdjęcie przedstawiłem powyżej.. Od góry: chlorek metylenu, butan, neopentan (ang.), eter, octan metylu, fluorobenzen, 2- hepten Temperatura wrzenia zależy silnie od ciśnienia, rosnąc wraz ze wzrostem ciśnienia.jako T- temperature wrzenia wody w cisnieniu 1022 hPa czyli odczyta sobie pan z tamtej tabelki :) do tego dodaje Pan 273 aby otrzymac temperature w stopniach Kelwina.Badanie zależności temperatury wrzenia wody od ciśnienia, ćwiczenie14+, LABORATORIUM FIZYCZNE Grupa lab.. Zależność przedstawiona na Rys. 1b stanowi podstawę destylacji pod zmniejszonym ciśnieniem.Sep 6, 2021kres zależności temperatury wrzenia od ciśnienia: T = f(p)..

Przedstaw je na wykresie.

b) ciśnienie maksymalne w instalacji nie może przekraczać ciśnienia dopuszczalnego dla elementów tej instalacji.. Wrzenie jest to proces intensywnego parowania nie tylko na powierzchni cieczy, ale również wewnątrz cieczy.. Jeżeli nie podano ciśnienia, przy jakim określono temperaturę wrzenia, to uznaje się, że jest to ciśnienie atmosferyczne, czyli 1 atmosfera fizyczna.jeżeli ciśnienie nad wodą zmniejszymy do 0.5 atm, to będzie ona wrzała już w temperaturze 75 oC.. c) ciśnienie w najwyższych p. instalacji musi być wyższe od atmosferycznego.. Narysowa ć wykres zale żno ści lnp = f (1/T) i wyznaczy ć warto ść molowego ciepła parowania wody λ.Wykres zmian temperatury wrzenia [°C] w zależności od ciśnienia [ atm ].. 1 mmH2Oczyli milimetr słupa wodyodpowiada ciśnieniu wywieranemu przez słup wody o wysokości 1mm gdy przyspieszenie ziemskie ma wartość standardową 9.80665 m/s2.Temperatura wrzenia - temperatura, przy której ciśnienie powstającej pary jest równe ciśnieniu otoczenia, skutkiem czego parowanie następuje w całej objętości cieczy.. Objętość właściwa wody w tym stanie wynosi 0,001 m3/kg.. (1 pkt) Poniżej przedstawiono diagram fazowy wody..

wrzenia wody, gdy ciśnienie jest równe 2000 hPa.

Dane podane w tym kalkulatorze dotyczą ciśnienia normalnego czyli 1013,25 hPa.. Zmniejszenie ciśnienia zewnętrznego wybitnie obniża temperaturę wrzenia.Celem ćwiczenia jest wyznaczenie zależności temperatury wrzenia wody od ciśnienia w granicach 104÷ 5x105Pa (mniejszego od ciśnienia atmosferycznego).. Zależność przedstawiona na Rys. 1b stanowi podstawę destylacji pod zmniejszonym ciśnieniem.Celem ćwiczenia jest wyznaczenie zależności temperatury wrzenia wody od panującego nad jej powierzchnią ciśnienia Procedura wykonania ćwiczenia: 1) Włącz aparaturę pomiarową A Przycisk w pozycji włączonej 2) Włączyć grzałkę 3) Przekręcić pokrętło regulujące moc grzałki na wartość maksymalną (przekręcić maksymalnie w prawo)c-4 zaleŻnoŚĆ temperatury wrzenia od ciŚnienia I. Pobierz cały dokument badanie.zaleznosci.temperatury.wrzenia.wody.doc Rozmiar 68 KB: Fragment dokumentu: I. Pytani o temperaturę wrzenia wody odpowiadamy: 100oC, ale milcząco zakładamy, że ciśnienie zewnętrzne nad wodą wynosi 1 atm.. 1mmHg = 133,4 Pa Schemat układu pomiarowego przedstawia rysunek: Przy pomocy pompy uzyskuje się w układzie ciśnienie niższe od ciśnienia atmosferycznego.Wykres przedstawia zależność temperatury wrzenia wody od ciśnienia.. wrze woda, gdy ciśnienie jest równe średniemu ciśnieniu atmosferycznemu, b) jaka jest temp.. Para nasycona' wilgotna Parametry pary nasyconej wilgotnej określa się na podsta-wie parametrów pary nasyconej i wody w stanie wrzenia podane w tablicach 9 i 10 korzystając z .Wyznaczy ć temperatur ę wrzenia wody dla ró żnych warto ści ci śnienia.. Zachowanie wody w szerokim zakresie ciśnień i temperatur przedstawia poniższy wykres, zwany wykresem fazowym.. Temperatura wrzenia danej substancji jest niższa od temperatury punktu krytycznego danej substancji, a wyższa od temperatury punktu potrójnego.. Polecenie 3 Wyszukaj w tablicach fizycznych dane przedstawiające zależność temperatury wrzenia wody od ciśnienia.. Uwzględnij niepewności pomiarowe.. Diagram ten określa wartości ciśnienia i temperatury, w których trwała jest dana faza (stała, ciekła, gazowa).. Sporządzić wykres zależności lnp= f(1/T) i wyznaczyć wartość molowe-go ciepła parowania wody λ(metodą graficzną i/lub metodą najmniejszych kwadratów).. .Tor [Tr]zdefiniowano w ten sposób, że 760 Tr wynosi dokładnie 1 atm.. Poniżej zostało podanych kilka wartości temperatury wrzenia wody przy ciśnieniach innych niż normalne: temperatura wrzenia [ C] ciśnienie [hPa] 20 50 80 90 99 110 23,39 123,4 473,4 701,2 977,6 1432,4 Podobnie zachowują się wszystkie ciecze.. Stan ten oznaczymy jako stan 1 (Rys. 3.2)jeżeli ciśnienie nad wodą zmniejszymy do 0.5 atm, to będzie ona wrzała już w temperaturze 75oC..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt