Raport z ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego

Pobierz

Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 8 w Toruniu swoimi założeniami wpisuje się w następujące dokumenty: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ((Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378).• opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu z Radą Rodziców , • uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.. Zadaniem Zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie wyników.. Uczniowie klas 1-3 - 96 2.. Wychowawców prosimy o przeprowadzenie .PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNEGO.. Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny realizują : dyrektor szkoły, nauczyciele, pracownicy administracji, eksperci z zewnątrz ( w tym specjaliści z instytucji współpracujących ze szkołą w zakresie wychowania i bezpieczeństwa).. Jana Kiepury .. relacji z grupą i najchętniej na zawsze schowałyby się w domu za ekranem komputera.. Niezbędna była więc ewaluacja,1 Ewaluacja Programu Profilaktycznego Celem ewaluacji było uzyskanie informacji na temat efektywności prowadzonych działań, wynikających z założeń zawartych w Szkolnym Programie Profilaktycznym opracowanym na lata Uzyskane dane wykorzystane zostaną do wprowadzenia zmian w dotychczasowym programie, w celu zwiększenia skuteczności pracy profilaktycznej w szkole.analizy dokumentacji i wniosków z ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego przeprowadzonej w roku szkolnym 2019/2020, z której wynika, że: o należy zwiększyć skuteczność podejmowanych działań dla uczniów w kwestii bezpieczeństwa,RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2017/2018 ..

Ponadto wskazano sposób ewaluacji programu i działania promocyjne.

Program składa się z trzech części: a) Charakterystyka "sylwetki absolwenta" szkoły b) Strategia wychowawczo-profilaktyczna szkoły c) Ewaluacja i promocja Program obejmuje wytyczne polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/21: 1.. W Wizji Szkoły czytamy: Będziemy dążyć do stworzenia szkoły .Ankiety dotyczące ewaluacji Programu Wychowawczo - Profilaktycznego.. W Koncepcji Pracy Szkoły również znalazły się zapisy odnoszące się do wychowania ku wartościom.. Z analizy w/w dokumentów wynika, że realizacja Programu przynosi zamierzone efekty wychowawcze.. Z wynikami prac zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana rada pedagogiczna i rada rodziców.produktu i rezultatu.. W szkole, w dalszym ciągu niezmiennie ; - uczniowie czują się bezpiecznie,Ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego powołany przez dyrektora.. Zostały przygotowane ankiety dla uczniów (z wyłączeniem klas I) , rodziców (z wyłączeniem rodziców klas I) i nauczycieli naszej szkoły.. STANDARYZOWANY ARKUSZ SPRAWOZDAWCZY zawiera dwie tabele.. ANALIZA UZYSKANYCH ODPOWIEDZI 1.. Opracowanie Programu wychowawczo-profilaktycznego w oparciu o wyniki pogłębionych analiz potrzeb i kłopotów wychowawczych zgłaszanych przez rodziców oraz nauczycieli, problemów wynikających z wieku dorastania, z uwzględnieniem .RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA im..

Sporządzenie raportu z ewaluacji programu wychowawczo - profilaktycznego na rok szkolny 2020/2021.

Podstawą do opracowania PWP jest przeprowadzana co roku analiza sytuacjiwnioski z ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego zrealizowanego w ubiegłym roku szkolnym; wnioski z diagnozy środowiska szkolnego wykonanej w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego.. św. Stanisława Kostki w Rybniku Przedmiot ewaluacji: Skuteczność Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Monitorowanie i ewaluacja Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego służy doskonaleniu orazProgramu wychowawczo-profilaktycznego Na rok szkolny 2020/2021 Raport z ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego w ZSU w Rabce rok szkolny 2020/2021 .. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku.. CELE EWALUACJI: Ocena skuteczności Programu wychowawczo-profilaktycznego.RAPORT Z EWALUACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 46 im.. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku.. Józefa Wybickiego Rumia, ul. Kościelna 6 Rumia 2020Raport z ewaluacji programu wychowawczo - profilaktycznego Szkoły Podstawowej im.. 2018/2019 była:2 RAPORT Z EWALUACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO Raport poniższy dotyczy ewaluacji Programu wychowawczo-profilaktycznego przyjętego do realizacji w roku szkolnym 2017/ 2018 w Szkole Podstawowej Nr 1 im..

Przygotowanie projektu raportu z ewaluacji.

Świętej Jadwigi - Królowej w Dulowej ROK SZKOLNY 2018/2019 OBSZAR: Analiza jakości wykonywanych zadań z programu wychowawczo - profilaktycznego, kształtowanie postaw patriotycznych I Cel Celem działań Zespołu Ewaluacji Wewnętrznej w roku szk.. analiza sprawozdań wychowawców dotyczących realizacji programu wychowawczo- profilaktycznego.. Nauczyciele: • współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji Szkolnego1.. 11 Listopada 1918 Roku w Domanicach-Kolonii w roku szkolnym 2018/19ewaluacja, profilaktyka, program profilaktyczno-wychowawczy, raport, wychowanie Blog bholdenmajer 0 Komentarzy Pełną treść raportu znajdą Państwo tutaj: Raport dot..

Osoby badane: uczniowie klas IV - VIIISprawozdanie z programu wychowawczo-profilaktycznego.

Szkoła Podstawowa w Krajnie.. Cel i zakres ewaluacjiRAPORT EWALUACYJNY Z REALIZACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNEGO 2019-2020 Opracowanie: Marta Brzozowska Celina Lubińska - Gliwa Anna Burchacka Szkoła Podstawowa nr 1 im.. Problem zażywania środków psychotropowych lub "dopalaczy", pojawia się w naszej szkole.Raport dotyczy ewaluacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego przyjętego do realizacji w roku szkolnym 2017/2018 w Zaspole Szkół w Lubostroniu.. Integralną część programów stanowiły działania podejmowaneRAPORT Z EWALUACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO Raport poniższy dotyczy ewaluacji Programu wychowawczo-profilaktycznego przyjętego do realizacji w roku szkolnym 2017/ 2018 w Szkole Podstawowej Nr 1 im.. Uczniowie, o używaniu "dopalaczy" lub innych środków psychotropowych wykazali się dużą wiedzą, bo aż 92,7% ma świadomość o ich szkodliwości.. CELE EWALUACJI: Modyfikacja i poprawa skuteczności oddziaływań wychowawczo - profilaktycznych w bieżącym roku szkolnym 2019/2020, Dostarczenie zainteresowanym podmiotom (tj.5.. W dokumencie tym odnajdujemy również zapis dotyczący sposobów realizacji Programu Wychowawczo - Profilaktycznego (str. 18-19).. Potwierdzają one dobrą diagnozę i właściwie założone cele do realizacji.. ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRODRAMU WYCHOWAWCZEGO I PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W KAMIONCE W II SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 Program wychowawczy i program profilaktyczny szkoły był realizowany zgodnie z planem.. w roku szkolnym 2017/2018.. Omówienie wyników badań, sformułowanie wniosków, zaplanowanie działań naprawczych, doskonalących, modyfikacje programu wychowawczo - profilaktycznego.. W Szkole Podstawowej Nr 99 wszyscy wychowawcy realizujq dzialania zawarte wMetodyki badawczej w ewaluacji ( w mojej opinii) nie powinno zawężać się jedynie do samych ankiet bo wtedy uzyskujemy tylko pomiar socjometryczny bez dodatkowych sugestii jego uczestników np nauczycieli , którzy najlepiej znają odbiorców czyli dzieci i młodzież z naszej szkoły i mogą zasugerować rozbudowanie programu .Wyniki ewaluacji Programu Wychowawczo - Profilaktycznego: I.. CELE EWALUACJI: Ocena skuteczności Programu wychowawczo-profilaktycznego.RAPORT z EWALUACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ w MARCINKOWIE Program wychowawczo - profilaktyczny był realizowany w roku szkolnym 2017/2018 i zakładał spowodowanie zmian w wiedzy, postawach oraz zachowaniach uczniów w obszarach wynikających z przeprowadzonej diagnozy.. Naniesienie zmian w Szkolnym Programie Wychowawczo - Profilaktycznym..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt