Zadania maturalne funkcja pdf

Pobierz

(0-1) Osią symetrii wykresu funkcji jest prosta o równaniu A.. Poziom podstawowy Punkt ( 0, 2) leży na wykresie funkcji liniowej f ( x) = ( m + 2) x − m + 3 .. Wyznacz liczbę b, dla której: a) wykres funkcji f przecina oś OY w punkcie (0,7) b) miejscem zerowym funkcji jest liczba 8.. Wierzchołkiem paraboli y =x2 −2x −3jest punkt A.. Korzystając z wykresu funkcji f określ: a) dziedzinę i zbiór wartości funkcji f b) miejsce zerowe funkcji f c) przedziały monotoniczności funkcji f d) f(-3) i f(5) e) najmniejszą i największą wartość funkcji f f) najmniejszą wartość funkcji f w przedziale 〈0;5〉 g) argumenty, dla których funkcja f przyjmuje wartości niedodatnieZadania maturalne Liczby rzeczywiste Wyrażenia algebraiczne Równania i nierówności Funkcje Pojęcie funkcji Wykresy funkcji Funkcja liniowa Funkcja kwadratowa Funkcja wykładnicza i logarytmiczna Granica i ciągłość funkcji Pochodna funkcji i jej zastosowania Ciągi liczbowe Trygonometria Planimetria Geometria analityczna StereometriaZestaw C.. Funkcja liniowa.. (1pkt.). Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że losowo wybrany pracownik tej firmy jest w wieku przedemerytalnym - podZadania maturalne Funkcje Funkcja liniowa « 1 2 3 4 5 » 1 - 7 z 98 Zadanie 1.. WtedyZadanie 1.. Naszkicuj wykres funkcji f(x)=-3x+5.Funkcja kwadratowa - sprawdzian - belfer.net.pl ODPOWIEDZI ZADANIE ODPOWIEDŹ Zadanie 1 C Zadanie 2 A Zadanie 3 A Zadanie 4 D Zadanie 5 D Zadanie 6 B Zadanie 7 C Zadanie 8 A Zadanie 9 D Zadanie 10 B Zadanie 11 C Zadanie 12 B Zadanie 13 b=12, c=-16 W(3,2) Zadanie 14 najmniejsza -7 największa 11Wykresy, wzory i współczynniki funkcji liniowej - zadania maturalne Wykresy, wzory i współczynniki funkcji liniowej - zadania Zadanie 1..

Zadanie maturalne z roku.

Strona główna Forum Generator arkuszy Kreator zestawów Baza sprawdzianów Plakaty matematyczne.. Dane s ą funkcje f (x) =2x2 +6x +c i g(x) =−x2 +bx −25.. Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji liniowej U= = T+.Zadanie 1. Podaj, które grafy przedstawiaj ą funkcj ę. Odpowied ź uzasadnij.. Strona 1 z 30 MATEMATYKA.. 2 komentarze.Zadania maturalne - Matematyka W tym dziale znajdziesz kilkaset zadań maturalnych, które zostały pogrupowane na poszczególne działy tematyczne.. (0-1) Funkcja kwadratowa jest określona wzorem ( )=2 2−5.. Wykres funkcji liniowej y=2x−3 przecina oś Oy w punkcie o współrzędnychZad.4.13.. Baza zawiera: 18376 zadań, 1147 zestawów, 35 poradników.. Wynika stąd, że A. m = 1 B. m = − 2 C. m = 3 D. x = 2 Poziom podstawowy Funkcja liniowa Zadanie 2.. 3−1 Zadanie 2.MATEMATYKA.. Matura z Matematyki.Zadanie 28Premium.. Proste Zadanie 6.1.. Zadania powtórzeniowe 1. Podaj argumenty, dla których funkcja f przyjmuje wartoéci nieujemne.. 24. Podaj zbiór argumentów funkcji , dla których przyjmuje ona wartości ujemne.. Funkcja liniowa f jest opisana wzorem f (x) 2x 3b 4.. (2 pkt) Wyznacz dziedzinç i miejsca zerowe funkcji f = Zadanie 2.. Czteroznakowy kod zapisany przy każdym zadaniu wskazuje na jego pochodzenie: S/N - "stara"/"nowa" formuła; P/R - poziom podstawowy/rozszerzony; np. 08 - rok 2008..

Zadania maturalne - poziom rozszerzony.

Oblicz pole figury ograniczonej wykresem tej funkcji i osiami ukladu wspólrzçdnych.. Zadanie 21: Napisz wzór funkcji kwadratowej w postaci ogólnej wiedząc, że przyjmuje ona wartości ujemne wtedy iZestaw A.. Zadanie 1.. Funkcja liniowa f(x)=ax+b jest rosnąca i ma dodatnie miejsce zerowe.. (2 pkt) —25) Funkcja f okrešlona na zbiorze liœzb rzeczywistych przyporzQdkowuje každej liezbie jej kwadrat pomniejszony o l. podaj wzór funkcji f i jej najmniejsziè wartoŠé.Oryginalne zadania maturalne Centralnej Komisj i Egzaminacyjnej 6.. (1 pkt.). (1pkt) Wskaż m, dla którego funkcja liniowa f ( x) = ( m − 1) x + 6 jest rosnąca: A) m = − 1 B) m = 0 C) m = 1 D) m = 2 Odpowiedź WyjaśnienieStrona 4 z 26 EMAP -R0_100 Zadanie 5.. Zadanie 3. Podaj, które z wykresów przedstawiaj ą funkcj ę. Odpowied ź uzasadnij.. Matura podstawowa.. B. symetryczny do wykresu funkcji względem osi .Zadanie 20: Napisz wzór funkcji kwadratowej w postaci ogólnej wiedząc, że przyjmuje ona wartości dodatnie wtedy i tylko wtedy, gdy ∈(− z; − t), zaś największą wartością tej funkcji jest t1 4.. (2 pkt) Wyznacz dziedzinç funkcji f (x) Zadanie 3.. Liczby.. Funkcja liniowa.. Statystyka · Granica ciągu · Pochodna funkcji · Wartości funkcji trygonometrycznych · MATRURA Zadania Wzory Matury Arkusze.Jest to zadanie maturalne otwarte, które pochodzi z egzaminu maturalnego z 2011 roku poziom podstawowy, za które można było uzyskać aż 5 punktów..

Treści zadań , Zadania maturalne, 182238.

Z wykresu funkcji odczytaj jej dziedzinę, zbiór wartości oraz argumenty, dla których funkcja przyjmuje wartość -1.. Zadania maturalne - poziom rozszerzony.. (1 pkt)]Aug 11, 2021Zadanie.. 3.FUNKCJA KWADRATOWA - TEST Zad.4.1.. Zadanie 2.. Narysuj wykres funkcji liniowej U=2−1 2.. [matura, sierpień 2019, zadanie 2.. Funkcja liniowa.. 2 2 5 ∙2 34 2 ∙2 2 ∙2 5 ∙2 34 4∙2 8 ∙2 5 ∙2 34 Teraz ju ż mo żna wyci ągn ąć wspólny czynnik przed nawias, którym jest 2 .. Wyznacz wspólczynnik b, ježeli: a) miejscem zerowym funkcji f (x) 3c + b jest 2, b) wykres funkcji f (x) — + b przechodzi przez punkt (1, 2).. Współrz ędne wierzchołka paraboli b ędącej wykresem funkcji y =−2( )x +1 2 −3wynosz ą:Matematyka podstawowa III Funkcja liniowa Zadania wprowadzaj ące: 1.. (1pkt.). =− 25 16 Zadanie 8.. Liczby, zbiory, wartość bezwzględna.. Poziom podstawowyZadania maturalne z Matematyki Tematyka: funkcja wymierna, przesunięcia wykresu funkcji.. (1 pkt)] Prosta o równaniu y : -2x + (3m +3) przecina w układzie wspóhzędnych oś Oy w punkcie (0,2).. Stąd wynika, że A. a>0 i b>0 B. a<0 i b<0 C. a<0 i b>0 D. a>0 i b<0 Odpowiedź prawidłowa A Zadanie 7.. Zadanie 2.. [matura, sierpień 2019, zadanie 9.. Zadanie 4.należy do wykresu funkcji.. W zadaniu poruszane są takie zagadnienia jak: układy równań, funkcja kwadratowa i zadania z treścią..

Miejsce zerowe i parametr b. Zadanie maturalne 2 .

Zadania krótkiej odpowiedzi Zadanie 1.. Porównaj liczby ab oraz ba, gdzie ª 1 º1 2 22 3 2 » ¼ « ¬ a , .. Sprawd ź, które z podanych zbiorów par opisuj ą funkcj ę. Odpowied ź uzasadnij.. Rozwi ąż nierówno ść : 2 2 5 ∙2 34 Rozwi ązanie: Najpierw przekształcamy lew ą stron ę nierówno ści, tak aby mo żna było pó źniej wyci ągn ąć wspólny czynnik przed nawias.. WŁASNOŚCI FUNKCJI 1.. .Strona 2 z 25 EMAP-P0_100 W każdym z zadań od 1. do 28.wybierz i zaznacz na karcie odpowiedzi poprawną odpowiedź.. Zobacz rozwiązanie.. Funkcja f ma jedno miejsce zerowe, za ś funkcja g osi ąga najwi ększ ą warto ść dla argumentu 5. a) Oblicz współczynniki b i c. b) Rozwi ąŜ nierówno ść f (−x) +4g(x) ≥0.. Wykres funkcji jest A. symetryczny do wykresu funkcji względem osi .. Miejsce zerowe i parametr b. Zadanie maturalne 2 .. Znajd ź liczby a i b wiedz ąc, Ŝe suma liczby a i potrojonej liczby b .Zadanie 7.. Zadania pochodzą z oficjalnych arkuszy maturalnych CKE, które służyły przeprowadzaniu majowych egzaminów.. (0-1) Liczba 9−10⋅319 jest równa A.. Statystyka · Granica ciągu · Pochodna funkcji · Wartości funkcji trygonometrycznych · MATRURA Zadania Wzory Matury Arkusze.. (1 pkt)] Kwadrat liczby 8 - 3 7 jest równy a. .. o ile jednostek wzdłuż osi należy przesunąć wykres funkcjiFUNKCJA LINIOWA ZADANIA MATURALNE PDF.. (0-2) Wśród 390pracowników pewnej firmy jest 150kobiet i 240mężczyzn.Wśród nich w wieku przedemerytalnym jest 21 kobiet i 43 mężczyzn.. [MRI2009/4pkt] 2. ºOblicz wartość wyrażenia: o tg225o 2 1 4 1 cos120 25 169FUNKCJA LINIOWA ZADANIA MATURALNE PDF admin March 9, 2020 Funkcja liniowa.. Wszystkie wypisane tutaj zadania pojawiły się już kiedyś na maturze, co sprawia że możesz prześledzić z jakimi zagadnieniami w danym temacie mierzyły się poprzednie roczniki maturzystów.Próbny zestaw egzaminacyjny: Funkcje, Zadania otwarte - poziom podstawowy.. Wyznacz wzór funkcji liniowej wiedząc, że jej miejscem zerowym jest , oraz jej wykres przechodzi przez punkt.. Wyznaczanie parametru b funkcji liniowej.. (1 pkt.). 1 + 48 7 Zadanie 1.59.. Zadanie maturalne z roku..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt