Nazewnictwo węglowodorów test

Pobierz

Zapisz równania reakcji tego związku z Cl 2, HCl i H 2 O w obecności jonów Hg2+ w środowisku kwaśnym.. Za poprawną odpowiedź otrzymujesz jeden punkt.EGZAMIN SPRAWDZAJĄCY Z CHEMII - WĘGLOWODORY DLA UCZNIÓW KLASY III Arkusz II POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 100 minut Instrukcja dla zdającego: 1.. C5H122-metylobutan Alkany3 a.2) Przy wzorze zaznaczono najdłuższy łańcuch, ponumerowano atomy węgla w takim kierunku, żeby pierwszy podstawnik miał najniższy lokant.. Nazwy systematyczne aldehydów tworzy się, dodając do nazwy węglowodoru końcówkę -­ al, np.: "nazewnictwo aldehydów" Pobierz grafikęWĘGLOWODORY notatki do zajęć (wykłady) Temat: Poznajemy naturalne źródła węglowodorów.. 0.TEST - węglowodory Wersja A Instrukcja dla ucznia.. Wodorotlenki - związki nieorganiczne - zadania otwarte #4.. Węglowodory test #1.. Zapisz odpowiednie równanie reakcji.. Zapraszam #węglowodory .4.. Związki zawierające fluorowce można nazywać stosując dwa rodzaje nomenklatury: a) nomenklaturę podstawnikową, która ma .Nazewnictwo węglowodorówAlkanyWęglowodory - sumarycznyAlkohole, aldehydy, ketonyKwasy, estry, tłuszcze.Węglowodory - budowa i nazewnictwo ; Węglowodory - właściwości cz.1.. Liczba pytań: 10.. (WSIP7/176) Redukcja alkinów prowadzi do otrzymania alkenów.Nazewnictwo.. WĘGLOWODORY - Test.. 2.Alkany, węglowodory, wzory, budowa, i zastosowanie..

Wzory wybranych węglowodorów cyklicznych.

Nazwa: Wzór półstrukturalny: Wzór szkieletowy: cyklopropan : cykloheksan : cyklobuten: cykloheksen .. Zadanie 9.. Na podstawe książki Chemia Nowej Ery klasa 3 gim.. C8H182,4-dimetyloheksanTest: chemia - alkany.. Nazwy pozostałych alkanów tworzymy od nazw greckich, podających ilość atomów węgla w łańcuchu, dodając końcówkę-an.. Poziom: Średni.. Dla 2 przykładów wybranych przez siebie, zapisz wzór półstrukturalny: a) heksen b) pentan c) nonen d) dekan e) pentin Zad.2 6pSprawdzian - węglowodory 1Wybierz poprawne uzupełnienia poniższych zdań.. Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin.. Nazwy grup wywodzących się od węglowodorów cyklicznych tworzy się: a) w przypadku pierścieni nasyconych - przez zamianę przyrostka -an na -yl (-il), b) w przypadku pierścieni z jednym wiązaniem podwójnym - przez zamianę przyrostka -en na -enyl, c) w przypadku pierścieni z dwoma wiązaniami podwójnymi - przez zamianę przyrostkaNarysuj wzory strukturalne węglowodorów o następujących nazwach systema­ tycznych: f) 2,3-dimetylo-4-propyloheptan, g) 4-(l,l-dimetyloetylo)heptan, h) 5-( 1,2-dimety lopropylo)-2-mety lononan, i) 3-etylo-2-metyloheksan, j) 5-( 1,2,2-trimetylopropylo)nonan.. Wynikają one z G / H. A. związku C. kilku E. takie same G. różnic w budowie wewnętrznejSUPER DRAFT..

Lekcja: "Fluorowcopochodne węglowodorów".

Sprawdź swoją wiedzę ze związków węgla z wodorem.. c) Który ze związków - A czy B - odbarwi roztwór bromu w CCl 4 >?. Węglowodorynasycone- spalanie Alkany- właściwości Są to związki bezbarwne, o małej gęstości.. R1T7hjuGrxGxo 1Tu znajdziesz różnorodne typy zadań i ćwiczeń pozwalających lepiej przygotować się do sprawdzianów i egzaminówNazewnictwo węglowodorów aromatycznych - YouTube.2 b) Zapisz równania reakcji całkowitego spalania.. Nazewnictwo związków organicznych - węglowodory.. Pytania .Dla czterech pierwszych alkanów obowiązują nazwy zwyczajowe (metan, etan, propan i butan).. A jeśli nie masz pojęcia o czym ja do Ciebie w ogóle mówię, to najpierw zapraszam tutaj : nazewnictwo alkanów nazewnictwo alkenów i alkinówWęglowodory test #1.. Węgiel i jego związki z wodorem.. Joanna Wąchała.. W tym dziale znajdziecie zadania z : Nazewnictwa węglowodorów, Rysowania wzorów ( sumarycznych, pół-strukturalnych, strukturalnych ), Rozróżniania węglowodorów nasyconych od nienasyconych, Izomerii geometrycznej cis-trans, Właściwości fizycznych, chemicznych oraz zastosowania węglowodorów, Pisania równań oraz rozróżniania .Sprawdzian-węglowodory: B Zad.1 12p Dla podanych węglowodorów zapisz wzór sumaryczny i strukturalny..

Pochodne węglowodorów - test powtórkowy cz.2.

Nazewnictwo.. Napisz wzory oraz nazwy tych związków.. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 8 stron (zadania 1 - 27).. Testy wyboru .W skrócie Budowa, nazewnictwo i otrzymywanie aldehydów Aldehydy to jednofunkcyjne pochodne węglowodorów, które zawierają w cząsteczkach grupę aldehydową o wzorze sumarycznym -CHO.. Atomy węgla pierścienia numeruje się tak, aby podstawniki miały jak najniższe numery.. Odmiany alotropowe mają E / F właściwości.. d) Związek B ulega różnym przemianom chemicznym.. W alkanach atomy węgla są połączone ze sobą wiązaniami pojedynczymi.. Alotropia to zjawisko występowania tego samego A / B chemicznego w C / D odmianach.. Pochodne węglowodorów .. Estry ; Aminokwasy ; Pochodne węglowodorów - test powtórkowy cz.1.. Test obejmuje pytania z: Alkenów, Cykloalkanów, Alkanów, Alkadienów,Alkinów.. FLUOROWCOPOCHODNE ALKILOWE (HALOGENKI ALKILOWE) Pochodne alkanów, w których jeden lub więcej atomów wodoru został zastąpiony przez atom fluorowca.. Węglowodory - właściwości cz.2.. Nie rozpuszczają się w wodzie.Alkeny - węglowodory nienasycone - chemia - zadania otwarte #2.. Związki chemiczne, które należą do tego samego szeregu homologicznego, to homologi.. Węglowodory - to związki organiczne zbudowane z atomu węgla C oraz atomu wodoru - H. Zapisywany za pomocą wzoru ogólnego C x H y gdzie x, y - oznaczają ilość atomu C oraz H. Są to liczby całkowite od 1-…..

Napisz wzory sumaryczne do podanych węglowodorów .

Kupując części Maschio Gaspardo mamy pewność, że jest to artykuł oryginalny, charakteryzujący się najwyższą jakością.25.. Test składa się z20zadań.Spośród czterech podanych w teście odpowiedzi A, B, C, D tylko jedna jest w pełni prawdziwa.Rozwiązanie testu polega na wybraniu tej jednej, poprawnej odpowiedzi w każdym pytaniu.. Do nazw odpowiednich węglowodorów dodaje się przedrostek cyklo-.. Gaspardo części zamienne.. Tłuszcze ; Białka ; Cukry .1) Głównymi źródłami węglowodorów w przyrodzie są.. a) ropa naftowa b) węgiel kamienny c) gaz ziemny d) wszystkie odpowiedzi są poprawne 2) Alkany to.. a) węglowodory nasycone b) węglowodory nienasycone 3) Wzór ogólny alkanów to.. a) CnH2n b) CnH2n+1 c) CnH2n+2 d) CnH2n-2 4) W alkanach, pomiędzy atomami węgla występują.Nazewnictwo podstawników wywodzących się z węglowodorów nienasyconych Nawę podstawnika jednowartościowego (jedno połączenie) zawierającego wiązanie nienasycone i połączonego wiązaniem pojedynczym z łańcuchem głównym tworzymy poprzez zamianę przyrostków "en" lub "yn" ("in") i na przyrostki odpowiednio "enyl" lub "ynyl".a.1) Na rysunku zaznaczono najdłuższy łańcuch, ponumerowano atomy węgla w takim kierunku, żeby podstawnik miał najniższy numer (lokant).. Rozwiązany: 1775 razy.Korepetycje on-line Chemia tel: 721 513 636 1 lekcja = 1 tydzień współpracy.. Alkany tworzą szereg homologiczny.. 1) Węglowodory to: a) związki zbudowane z wodoru i tlenu b) związki zbudowane z wodoru i węgla c) związki zbudowane z wodoru i siarki 2) Alkany to: a) węglowodory nasycone b) węglowodory nienasycone 3) Wiązania potrójne mają: a) alkeny b) alkiny 4) CnH2n+2 to wzór: a) na alkiny b) na alkeny c) na alkany 5) Węglowodory należą do .Jeśli chcesz sprawdzić swoją wiedzę na temat nazewnictwa węglowodorów (a także fluorowcopochodnych) to jesteś w dobrym miejscu.. Substancje o znaczeniu biologicznym..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt