Wzbogacenie własnego warsztatu pracy nauczyciela

Pobierz

Nauczyciel dziś nie jest - jak dawniej - głównym aktorem, który przede wszystkim mówił, dyktował i kontrolował postępy uczniów.To stałe, zmienne i ruchowe stanowiska pracy (miejsca do działania) służące organizowaniu różnych form działania dzieci i nauczyciela, To także odpowiednio ukształtowana dokumentacja warsztatowa z przeznaczeniem do wykorzystania w organizowaniu procesu dydaktyczno- wychowawczego i własnego doskonalenia zawodowego nauczyciela w sferze nie tylko materialnej, lecz także intelektualnej i sprawności" .Ważnym elementem warsztatu pracy nauczyciela jest wiedza przedmiotowa, którą posiada nauczyciel oraz specyfika przedmiotowa, czyli to, co odróżnia daną dyscyplinę naukową od innych.. Wszystkie przedsięwzięcia podjęte w trakcie stażu wpłynęły na: udoskonalenie mojego warsztatu pracy.. (zęby osobowości).Jun 2, 2022Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna Opublikowano: 2 czerwca 2016 roku.. Z dniem xxx.. Pełnienie dodatkowych funkcji i praca w różnych zespołach.. (Warunkuje rozwój społeczny, osobowości, należy poświęcić tu szczególną uwagę, uczymy się funkcjonować w społeczeństwie.. Stosowanie metod aktywizujących w pracy pedagogicznej oraz praca z uczniem zdolnymi i mającym trudności w nauce.. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę..

Obudowa prawna warsztatu pracy nauczyciela.

Opieka nad stanem technicznym sprzętu i obiektów sportowych w szkole.. Większość z nich wykonuję samodzielnie zgodnie z bieżącymi potrzebami.. Nie każdy nauczyciel zastanawia się nad tym, jak organizacja jego warsztatu pracy może wpłynąć na uzyskane wyniki.. Publikowanie na stronach internetowych własnych opracowańWzbogacenie własnego warsztatu pracy SPOSÓB REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTACJI - gromadzenie materiałów dydaktycznych - zakup nowego sprzętu do pracy własnej - okres stażu - podniesienie poziomu nauczania przedmiotów informatycznych - doskonalenie własnych kompetencji - notatki, pomoce dydaktyczne §8 ust.2 pkt 2W pracy wymieniłam podjęte w tym zakresie działania oraz przedstawiłam ich efekty.. Efekty: 1.. To dokumentacja prawna z wiązana ze stanowiskiem pracy oraz .W skład warsztatu pracy nauczyciela wchodzą również źródła wiedzy i środki materialno-techniczne, które służą uczniom do uczenia się, a nauczycielowi do nauczania, wychowania i opieki oraz doskonalenia własnej pracy zawodowej.Wzbogaciłam swój warsztat, w pomoce dydaktyczne: albumy, tablice, plansze, ilustracje..

... wzbogacenie technicznego warsztatu pracy .

W trosce o doskonalenie swojego warsztatu pracy oraz podwyższanie jakości pracy szkoły kontynuowałam pracę z wychowankami przy wykorzystaniu różnych metod i środków.. W czasie trwania stażu realizowałam zadania ujęte w Planie Rozwoju Zawodowego, umożliwiające mi uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.notatki (zał.36.2) Cele założone w planie rozwoju zawodowego osiągnęłam, z wyjątkiem komputeryzacji biblioteki.. Wiek przedszkolny jako niezwykle ważny okres w życiu jednostki.. Gromadzę scenariusze zajęć, materiały, ilustracje i rozsypani obrazkowe, obrazki do kolorowania w teczkach tematycznych zgodnie z porami roku.Doskonalenie i wzbogacanie własnego warsztatu pracy.. Uwagi i spostrzeżenia opiekuna przyczyniły się do zwiększenia świadomości i podniesienia jakości prowadzonych przeze mnie zajęć edukacyjnych.. wzbogacenie warsztatu informacyjno-bibliograficznego biblioteki: samodzielnej pracy ucznia i samokształcenia nauczycieli.wykorzystując metody warsztatowe Efekty dla nauczyciela: zajęcia uważam za udane i przydatne.. Chcąc nadążyć za nowościami uczestniczę w organizowanych kursach i warsztatach, które doskonalą mnie jako nauczyciela i wychowawcę.Jestem nauczycielem mianowanym..

Kilka pomysłów na wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli.

Wzbogacenie własnego warsztatu pracy oraz poszerzenie działań wynikających z zadań szkoły.. 1 Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.Do głównych cech i umiejętności nauczyciela pomocnych w pracy z uczniami należą: szacunek do siebie, umiejętność słuchania, wyrażania siebie, przekazywania uczniom informacji zwrotnych oraz rozwiązywania konfliktów.. Pracownik jest obowiązany w szczególności: - przestrzegać .dzięki takiej współpracy, ciągle wzbogacam i doskonalę własny warsztat pracy oraz warsztat pracy pozostałych nauczycieli w szkole, co niewątpliwie ma wpływ na lepszą jakość pracy szkoły.. Świadectwa, zaświadczenia.. Każdorazowo omawiałam zwłasnego warsztatu pracy Dla szkoły: wzbogacenie warsztatu pracy innych nauczycieli Opracowywanie i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów edukacyjnych.. 3.Zakres obowiązków wynikających z art. 100 kodeksu pracy.. Opis i analiza: Ad.1 Rodzaj, cel i przebieg działania.Oct 9, 2021Jul 15, 2020§ 7 ust.. Chęć dalszego rozwoju skłoniła mnie do rozpoczęcia stażu i ubiegania się o stopień nauczyciela dyplomowanego.ELEMENTY SKŁADOWE WARSZTATU PRACY Nauczyciel powinien umieć tworzyć i doskonalić swój warsztat pracy, który stanowią: dokumentacja prawna regulująca jego działania w oświacie; układ pomieszczeń wraz z odpowiednim wyposażeniem w urządzenia i środki dydaktyczne; stałe, zmienneJun 16, 2022uzyskanie wiarygodnej informacji zwrotnej na temat swojego nauczania..

nauczyciela nauczania zintegrowanego.

Drobne naprawy bieżące przyborów i przyrządów sportowych.. Od początku swojej pracy zawodowej staram się poszerzać wiedzę i umiejętności dotyczące wszystkich obszarów aktywności, wzbogacać swój warsztat pracy, brać czynny udział w wydarzeniach przedszkola.. Efekty stosowania obserwacji wybranych uczniów: wzbogacenie i poszerzenie warsztatu pracy nauczyciela; poprawa skuteczności uczenia się uczniów w obszarze, w którym nauczyciel zauważa trudności; głęboki wgląd w proces nauczania i uczenia się naszych uczniów.Jun 3, 2022Aug 23, 2021- eksponowanie prac wykonanych podczas zajęć przez dzieci w sali oraz na grupowej tablicy w holu przedszkola.. Kompletne sprawozdanie jest dostępne w wersji płatnej Poradnika Dla nauczyciela: promowanie własnych rozwiązań metodycznych poszerzanie wiedzy na1.. W swojej pracy w szerokim zakresie wykorzystuję technologię informacyjną i komunikacyjną poprzez: 1. Organizację warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych: Na lekcjach i zajęciach koła matematycznego często korzystam.Warsztat pracy to także źródła informacji, w tym wiedzy, środki materialno-techniczne, które służą uczniom do uczenia się, nauczycielowi do nauczania, wychowania, opieki.. Integralna część warsztatu pracy stanowią również narzędzia i metody służące ewaluowaniu i doskonaleniu warsztatu pracy zawodowej nauczyciela.. 2 pkt.. 9 la -I 1WARSZTAT PACY NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA.. Nabywamy szereg ważnych kompetencji.).


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt