Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty 2020

Pobierz

V 2020Nauczyciel stażysta musi swój plan przedłożyć dyrektorowi w ciągu 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.. 1 i ust.. Możecie tu Państwo znaleźć również przykładowe zapisy planu rozwoju nauczyciela stażysty, które trzeba jednak wypełnić własnymi pomysłami.. Pomaga mu w jego opracowaniu opiekun stażu.. Cele szczegółowe: 1.Jul 3, 2020PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO nauczyciela stażysty Katarzyna Wypchło Realizowany od 1 września 2020 roku do 31 maja 2021 roku Opiekun stażu: PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY zatrudnionego na stanowisku nauczyciela języka polskiego .. planu rozwoju zawodowego Czerwiec 2021 -projekt sprawozdania L.p.. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez .Zgodnie z nową treścią art. 9c ust.. Dyrektor szkoły, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia zmienionego planu rozwoju zawodowego, zatwierdza ten plan albo zwraca go nauczycielowi do poprawienia wraz z pisemnym zaleceniem wprowadzenia niezbędnych zmian.. Rozwijać umiejętności dydaktyczne oraz rozwijać spostrzegawczość, umiejętność analizy i wyciąganie wniosków z prowadzonych i obserwowanych zajęć.. W trakcie ustalania pozytywnej lub negatywnej oceny, dyrektor musi wziąć pod uwagę stopień realizacji zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego przez nauczyciela.May 13, 2021Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ..

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty 2019/2020.

2 pkt.. Przygotowanie projektu sprawozdania - opis realizacji sporządzonego planu rozwoju - poprawne sprawozdanie zW trakcie stażu nauczyciel może wprowadzać zmiany w planie rozwoju zawodowego za zgodą dyrektora szkoły.. § 7. ust 2. pkt 6realizacji planu rozwoju zawodowego - gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego planu rozwoju zawodowego - zgromadzenie potrzebnej dokumentacji - zaświadczenia, sprawozdania, scenariusze, notatki, itp. Cały okres stażu 8.. Karty Nauczyciela nauczyciel stażysta odbywający staż na stopień nauczyciela kontraktowego otrzymuje jednorazowe świadczenie na start w wysokości 1000 zł.Dyrektor szkoły powinien ustalić ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu w ciągu 21 dni, licząc od dnia złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.. 2 rozporządzenia MEN z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, dalej jako .Zasadą jest, że nauczyciel - stażysta powinien złożyć dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu, zgodnie z § 4 ust.. Cały okres stażu Wspomniane dokumenty umieszczone w Teczce StażystyNov 25, 2020PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Okres stażu: od 01.09.2019 roku do 31.05.2022 roku ..

1.Jun 9, 2022-nie składać planu rozwoju zawodowego - placówka prywatna.

Prezentacja Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty 2021 Przykładowe zapisy w planie rozwoju stażysty Anna KiełbMay 20, 2021Przygotowanie projektu sprawozdania czerwiec 2021 planu rozwoju zawodowego §6 ust.. 20 17 oraz Sporządzenie sprawozdania sprawozdania z przebiegu stażu opisującego przebieg i przedłożenie go dyrektorowi szkoły.. Obserwowane zajęcia prowadzone przez stażystkę oceniam pozytywnie.Cały okres stażu Prawidłowo przygotowane scenariusze zajęć z właściwym wykorzystaniem odpowiednich form i metod nauczania, Analiza uwag nauczyciela obserwującego zajęcia i wyciągnięcie z nich wniosków.. Malwina Janik .Plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez Dyrektora Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty • Gromadzenie i opis dokumentów, działań, programów, scenariuszy itp. • Analiza własnych działań i ocena skuteczności.. zas trwania stażu: 01.09.2018 - 31.05.2020 Imię i nazwisko opiekuna stażu: Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciele kontraktowego - wychowawca w internacie .. 5 Karty Nauczyciela zadaniem opiekuna stażu jest teraz udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego awansującego nauczyciela, oraz opracowanie opinii o dorobku zawodowym tego nauczyciela wypracowanym przez niego w okresie odbywania stażu.FORMY REALIZACJI: Autorefleksja, autoanaliza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego..

przyjętego planu rozwoju, • Przygotowanie stopień realizacji uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju.

efekty Zadania - przewidywane .5 days agoZmiany w planie rozwoju nauczyciela-stażysty 20 stycznia 2011, 05:43 Dołącz do grona ekspertów .. projekt planu rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.. Sprawozdanie z planu rozwojuJul 5, 2020Głównym celem przeprowadzanych zajęć było doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela stażysty, odpowiedni dobór metod pracy do realizowanych celów i zadań postawionych dzieciom, rozwój własnych kompetencji zawodowych.. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2018r.. Nauczyciel kontraktowy i mianowany dołącza już napisany plan do swojego wniosku o rozpoczęcie stażu.Sep 1, 2020W czasie stażu, Twoim zadaniem jest opracowanie oraz zrealizowanie własnego planu rozwoju zawodowego, który musi zostać przedstawiony dyrektorowi w terminie 20 dni od rozpoczęcia zajęć w placówce.. 2 Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w szczególności realizację podstawy programowej Zadania - przewidywane efekty Formy realizacji Termin Sposób dokumentowaniaProjekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego przedmiotów zawodowych ubiegającego się o awans na nauczyciela dyplomowanego.. Zapraszam do korzystania z materiałów.. Dyrektor szkoły zatwierdza projekt w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć lub zwraca go nauczycielowi do poprawy - ze wskazaniem (w formie pisemnej .Jun 7, 2022KROK 3: Plan rozwoju zawodowego Nauczyciel przedkłada plan rozwoju zawodowego - stażysta w ciągu 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, a pozostali nauczyciele załączają plan do wniosku o otwarcie stażu (§3 ust..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt