Ocena opisowa ucznia upośledzonego w stopniu umiarkowanym zajęcia rozwijające kreatywność

Pobierz

upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym Obszary edukacyjne podlegające ocenie: .. Zachęcana przez nauczyciela bierze udział w zajęciach grupowych, potrafi współdziałać z innymi i wypełniać role przez nich powierzone.. Wyróżnia się wysoką aktywnością oraz wyjątkowym zaangażowaniem i pracą na rzecz klasy.Zabawy muzyczno-rytmiczne sprawiają jej dużo radości (bardzo lubi tańczyć).. Zajęcia rozwijające kreatywność Wychowanie fizyczne Etyka/Religia .. zdiagnozowane potrzeby ucznia.. Wzorowo zachowuje się podczas zajęć.. 2) opracowaliŚmy karty obserwacji ucznia ze wszystkich zajĘĆ edukacyjnych oraz kwestionariusz oceny zachowania ucznia.zajęć edukacyjnych.. Pamiętajmy, że ocena roczna ma opisywać wiadomości i umiejętności dziecka .. Chętnie spaceruje.. Zajęcia rozwijające komunikowanie się powinny służyć nabywaniu języka i umiejętności porozumiewania się w bliskim i dalszym środowisku w mowie, w piśmie i w każdy .w stopniu umiarkowanym lub znacznym W szkole podstawowej wyodrębnia się: 1) zajęcia edukacyjne: a) funkcjonowanie osobiste i społeczne, b) zajęcia rozwijające komunikowanie się, c) zajęcia rozwijające kreatywność, d) wychowanie fizyczne, e) etyka; Ocena opisowa, Przykładowa ocena opisowa dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym Przykładowa ocena opisowa dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanymc) zajęcia rozwijające kreatywność, d) wychowanie fizyczne, e) religia/etyka1 ..

Ocena opisowa uczennicy z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym.

Rok szkolny 2014/2015.. Wielospecjalistyczna Ocena Funkcjonowania ucznia ze spektrum autyzmu, przykładyOpis, ocena i analiza przypadku: Zaburzenia mowy i zaburzenia emocjonalnePrzykładowa ocena opisowa kl.Lubi zabawy ruchowe, dobrze współpracuje w grach drużynowych.. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.. ( zakres tematów: zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rozwijające komunikowanie się, funkcjonowanie osobiste i społeczne) - zalecane dla klasy IV, V i VI.1) opracowaliŚmy nowy wewnĄtrzszkolny system oceniania uczniÓw z niepeŁnosprawnoŚciĄ intelektualnĄ w stopniu umiarkowanym i znacznym.. Chętnie uczestniczy w zajęciach sportowych, jest aktywna, obowiązkowa i zawsze przygotowana do zajęć.. Załącznik nr 1 Ocena opisowa: Weronika, kl. IVb -uczennica upośledzona w stopniou umiarkowanym z autyzmem Zachowanie: Uczennica sympatyczna, grzeczna .ucznia.. Rozpoznaje barwy w sygnalizacji świetlnej zna ich znaczenie.. Rozpoznaje większość komend ćwiczeniowych, dobrze reaguje na umówione sygnały, zna pozycje wyjściowe do ćwiczeń.się w atmosferze zabawy, bez rywalizacji i oceniania, bez zwycięzców i przegranych..

Ocena opisowa dla ucznia z umiarkowanym upośledzeniem umysłowym.

Zachowanie - Patrycja jest miła, koleżeńska, życzliwa.. 2011/2012 sem II Uczeń klasy VI Uczeń realizuje nauczanie indywidualne - 10h zajęć rewalidacyjnych tygodniowo, zgodnie z Indywidualnym Programem Edukacyjno -Terapeutycznym .Oceny funkcjonowania ucznia powinien dokonywać cały zespół nauczycieli i specjalistów, pracujących z osobą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim.. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym nie mogą podlegać ocenianiu przy pomocy obowiązującej skali ocen.. Dobrze funkcjonuje w zespole klasowym.. Wykonuje skłony, podskoki, wymachy rąk, ćwiczenia na równoważni.. Dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i na jej .. odpowiadać indywidualnym potrzebom i możliwościom ucznia.. CZAS TRWANIA PROGRAMU: o wrzesień 2017 - maj 2020 PROGRAM OPRACOWANO W OPARCIU O: o Podstawę Programową Kształcenia Ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych.intelektualną w stopniu umiarkowanym lub ..

Ocena opisowa - Patrycja - upośledzenie lekkie.

Zawsze używa zwrotów grzecznościowych.Ocena opisowa dla ucznia z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną OCENA OPISOWA ZA OKRES I PÓŁROCZAROK SZKOLNY 2010/2011 UCZENNICA: ., niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanymObszary edukacyjne podlegające ocenie:• Zachowanie• Umiejętności praktyczne• Umiejętności językowe• Umiejętności matematyczne• Umiejętności przyrodnicze .Ocena opisowa ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym rok szk..

Kryteria oceniania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 1.

Zajęcia rozwijające kreatywność służą rozwijaniu wyobraźni, zainteresowań, motywacji do .Oceny opisowe upośledzenie umiarkowane z autyzmem, upośledzenie umiarkowane i mutyzm wybiórczy Załącznik nr 1 Ocena opisowa: Michalina, kl. IVb- uczennica upośledzona w stopniu umiarkowanym z autyzmemZachowanie: Uczennica miła i spokojna.. Bywa nadpobudliwa psychoruchowo.. Potrafi szybko maszerować, nie lubi biegać.. Warunkiem szybkiej i sprawnej pracy nad oceną, jest właściwe przygotowanie się oraz świadomość, jakie elementy są w takiej ocenie niezbędne.. Spotkania zespołu ( popularnie nazywanego w naszych szkołach teamem), powinny odbywać się systematycznie, np. 1 raz w miesiącu, 1 raz na 2 .Lubi zabawy z piłką, hula hop, woreczki z grochem.. Stara się uczestniczyć w imprezach .Ocena końcowa.. 2) zajęcia rewalidacyjne.. Jest otwarta na kontakty z kolegami, rzadko wchodzi z nimi w drobne konflikty.. •W procesie oceny i planowania działań powinien być uwzględniony również głos ucznia, adekwatnie do jego możliwości.Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH .. Poziom ich rozwoju ocenia się przy pomocy oceny opisowej, będącej swoistą diagnozą .INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ) Zajęcia rozwijające komunikowanie się powinny służyć nabywaniu języka i umiejętności porozumiewania się w bliskim i dalszym środowisku w mowie, w piśmie i w każdy możliwy dla ucznia sposób (także z zastosowaniem wspomagających i alternatywnych metod .Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, mają możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół, a więc i w szkołach ogólnodostępnych.Zalecenia co do formy kształcenia zapisane w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego są tylko sugestią.I półrocze roku szkolnego 2014/2015 Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim na tle mózgowego porażenia dziecięcego.. Wyniki rozpoznania i ocena poziomu funkcjonowania ucznia: myślenie na poziomie przedoperacyjnym, zaburzona analiza i synteza wzrokowo-słuchowa, rozpoznaje głoski tylko w nagłosie, potrafi odwzorować prosty tekst, nieprawidłowo odwzorowuje litery: b, p .Przygotowanie oceny opisowej w klasach I-III na koniec roku szkolnego jest prostsze, niż by się mogło wydawać.. Rozpoznaje otoczenie szkoły i pracujących z nią nauczycieli.Program zajęć rozwijających komunikowanie się na II etap edukacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym .. WSTĘP.. Imię i nazwisko ucznia .. Skupienie uwagi u Patrycji jest uwarunkowane tym jaki ma nastrój w danym dniu.Plik Przykladowa Ocena Opisowa 1.doc na koncie użytkownika Lezli • folder oceny opisowe • Data dodania: 20 lip 2012 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.UCZEŃ Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM.. Nie mówi..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt