Wymagania edukacyjne dla ucznia klasy 3

Pobierz

Zachowanie podczas przerw i lekcji.Wymagania edukacyjne dla uczniów klas 0 - 3.. Czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edukacyjnym.Wymagania merytoryczne, co do oceny pracy pisemnej powinny być ogólne, takie same, jak dla innych uczniów, natomiast sprawdzenie pracy może być niekonwencjonalne.. Czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edukacyjnym i wyciąga z nich wnioski.. Chemia.. Np., jeśli nauczyciel nie może przeczytać pracy ucznia, może go poprosić, aby uczynił to sam lub przepytać ustnie z tego zakresu materiału.Wymagania dla uczniów z dysfunkcjami ustala się indywidualnie w zależności od dysfunkcji .. Dostosowanie wymagań edukacyjnych w stosunku do możliwości uczniów dotyczy: 1.. W klasie "0" uczniowie z Edukacji Domowej nie zdają egzaminu.. klasa 3 wymagania na poszczególne oceny.. Zasad prezentacji materiału: .. zapewnić dobre oświetlenie klasy oraz miejsce dla dziecka w pierwszej ławce w rzędzie od okna.. Podstawa programowa.. Czyta głośno i po cichu ze zrozumieniem; wyciąga wnioski.. Rozkład materiału nauczania dla kl. 8 .. angielski klasy 2 -kryteria ocen - U.Szraga.. Treści edukacyjne.. angielski klasy 1 - kryteria ocen - U.Szraga.. Wymagania edukacyjne klasa 2. kryteria oceniania z języka angielskiego w klasach VII-VIII3.. Wyszukuje w tekście potrzebne informacje, korzysta ze słowników iWYMAGANIA EDUKACYJNE UCZNIÓW KLAS I - III WYMAGANIA EDUKACYJNE UCZNIA KLASY PIERWSZEJ EDUKACJA POLONISTYCZNA Wspomaganie rozwoju umysłowego w zakresie wypowiadania się..

Wymagania edukacyjne dla klasy 8.

Wymagania edukacyjne klasa 3.

Plan wynikowy - zakres rozszerzony - klasa 3. uczestniczenie w analizie tekstów.. Edukacje Uczeń Edukacja polonistyczna Słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji.. Dostosowanie wymagań:Wymagania edukacyjne w klasie 1 Wymagania edukacyjne w klasie 2 Wymagania edukacyjne w klasie 3.. Kryteria oceniania j. polski kl. 6. wymagania edukacyjne kl. 7 wymagania_kl.8.. Wymagania niezbędne dla klasy 8. jęz.angielski kl. 1-3 - wymagania.. Stosunek do obowiązków szkolnych.. Edukacja polonistyczna: Uczeń: Czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edukacyjnym; Wyszukuje w tekście potrzebne informacje i korzysta z obrazkowych słowników i encyklopedii;WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA UCZNIA KOŃCZĄCEGO KLASĘ III Na czarno zaznaczone są treści podstawowe, a na niebiesko rozszerzające EDUKACJA POLONISTYCZNA Zakres treści Oczekiwane osiągnięcia uczniów IE UCZEŃ: słucha wypowiedzi dorosłych i dzieci; słucha utworów czytanych przez osobę dorosłą;Przedmiotowy system oceniania w klasach 1-3.. W zakresie umiejętności wypowiadania się w małych formach teatralnych: uczestniczenie w zabawach teatralnych.WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS I-III.. 8 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanejklasa 2 kryteria-oceniania-ucznia.. Wymagania niezbędne dla klasy 5.. W zakresie analizy i interpretacji tekstów kultury: czytanie tekstów..

Wymagania edukacyjne klasa 1.

5.WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA UCZNIA KLASY 3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ EDUKACJA POLONISTYCZNA Okres I Słucha z uwagą i zrozumieniem innych osób.. Uczeń będąc blisko nauczyciela .Wymagania edukacyjne dla klasy 7. język polski: j. polski kl. IV wymagania.. Rozkład materiału nauczania dla kl. 7.. Początkowa nauka czytania i pisania.. Wymagania niezbędne dla klasy 6.. Wymagania edukacyjne, o których mowa w art. 44b ust.. Aktywność społeczna, udział w życiu klasy.. ZACHOWANIE - wymagania szczegółowe.. Plan wynikowy - zakres rozszerzony -klasa 2.. Ocena aktywności pracy na wszystkich lekcjach ćwiczeniowych stwarza warunki do odpowiedniego motywowania uczniów i daje szansę na lepsze oceny.. Uczniowie mogą wykonywać notatki w zeszycie i zadania domowe ręcznie i na komputerze - uczeń, który ma kłopoty z pisaniem korzysta z komputera.. Język angielski klasa 2 wymagania i kryteria oceniania.. Wypowiada się poprawnie, w uporządkowanej formie na temat swoich przeżyć, doświadczeń oraz na podany temat.. Język angielski klasa 3 wymagania i kryteria oceniania.Wymagania wobec uczniów klas 1 - 3 z uwzględnieniem treści nowej podstawy programowej KLASA I EDUKACJA POLONISTYCZNA MÓWIENIE Uczeń po klasie 1: wypowiada się poprawnie pod względem artykulacji; stara się swobodnie wypowiadać na różne tematy poprawnie skonstruowanymi zadaniami pojedynczymi;3 Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych: A. zapewnić dobre oświetlenie klasy oraz miejsce dla ucznia w pierwszej ławce najlepiej w rzędzie od okna; uczeń, będąc blisko nauczyciela, może słuchać jego wypowiedzi i jednocześnie odczytywać mowę z ust,wymagania edukacyjne, o których mowa w § 4 ust..

Wymagania edukacyjne "Matematyka.

Język angielski klasa 1 wymagania i kryteria oceniania.. ETYKA Klasy 1-3 JĘZYK ANGIELSKI Klasa 1 Kl asa 2 Klasa 3 RELIGIA Klasy 1-3Wymagania edukacyjne należy ustalić na takim poziomie, by uczeń mógł im sprostać i by skłaniały ucznia do odpowiedniego wysiłku edukacyjnego oraz zapewniały mu otrzymywanie ocen motywujących do go wytężonej pracy, wykorzystując w tym celu pełnąedukacja wczesnoszkolna kl. 3a - M.Getka.. Edukacja polonistyczna Umiejętności w zakresie korzystania z informacji Podstawowe Ponadpodstawowe Uważnie słucha wypowiedzi innych oraz tekstów czytanych przez nauczyciela, kolegów i je rozumie.. WYMAGANIA EDUKACYJNE - KLASA III Zgodne z nową podstawą programową EDUKACJA POLONISTYCZNA: W klasie trzeciej kontynuuje się doskonalenie umiejętności mówienia.. j.polski kl. V.. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem ust.. Pauli Montal Sióstr Pijarek w Rzeszowie 1.. Dbałość o kulturę języka.. Uczeń kończący klasę I:Wymagania edukacyjne dla ucznia kończącego klasę III Publiczna Szkoła Podstawowa im.. edukacja informatyczna kl. 3ab - R.Majewska.. Ponadto, uczeń po klasie 3: Wypowiada się w różnych formach, potrafi ułożyć kilkuzdaniową wypowiedź na dany temat;WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA UCZNIÓW KLASY III I.. Kształtowanie umiejętności wypowiadania się w małych formach teatralnych.. edukacja wczesnoszkolna kl. 3b - E.Brzózka.. Plan wynikowy dla klasy 8. język angielski: kryteria oceniania z języka angielskiego w klasach IV- VI.. Plan wynikowy dla klasy 7.. Treści edukacyjne + rozkład materiału (I półrocze)Wymagania-edukacyjne-z-matematyki-dla-klasy-2-3-letnie-liceum-poziom-rozszerzony.. Edukacja wczesnoszkolna.. Korzysta z biblioteki.Najważniejsze wymagania edukacyjne na koniec klasy III szkoły podstawowej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt